Datasikkerhet

Personvernerklæring

Trondheimsveien 47
0560 Oslo
Tel.: 23 24 43 00
e-post: post@orion-erotikk.no

I hvilket omfang brukes og registreres personopplysninger

Personopplysninger brukes og registreres i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kjøpskontrakt.

Personopplysninger direkte fra kunde, eller opplysninger som følger i forbindelse med kjøpskontrakten (navn, adresse, fødselsdato, kundenummer, betalingsinforamsjon, e-post adresse, telefonnummer) brukes i forbindelse med gjennomføring og oppdatering av kundeforholdet samt kontroll av kundeprofilen.

Det rettslige grunnlaget for bruk og behandling av personopplysninger er GDPR.

1. Sletting av personopplysninger og lagring

Personopplysninger slettes eller sperres, når gunnlaget for oppbevaring utgår, eller det ikke lenger finnes noen berettiget grunn fra ORION Postordre Norge AS side til videre lagring av disse opplysningene.

En fortsatt lagring finner sted, hvis dette er nødvendig i henhold til europeiske, nasjonale eller andre lover og regler. Fortsatt lagring kan dermed forekomme, hvis ORION Postordre Norge AS har en lovgitt rett til oppbevaringen, og denne interessen veier tyngre enn den berørtes ønske om å få opplysningene slettet.

Opplysningene slettes så snart de oven nevnte sperrefristene utløper, med mindre en videre lagring er nødvendig for å oppfylle eller realisere en kjøpskontrakt.

2. Formidling av personopplysninger til speditør

For varsling om og forsendelse av kundens bestilling videresender ORION Postordre Norge AS personopplysninger (navn, adresse, kundenummer, e-post adresse, mobilnummer) til speditør/befrakter. Bruk av disse opplysningene til befrakters eget formål forutsettes ikke. Rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger er GDPR.3. Formidling av personopplysninger til betalingstjenester.

For å kunne gjennomføre kjøpskontrakter og utføre betalingsforpliktelser formidler ORION Postordre Norge AS person- og betalingsopplysninger (kredittkortselskap, kredittkortnummer, utløpsdato, sum) til en PCI-sertfisert betalingsservice. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er GDPR.

4. Formidling av personopplysninger til inkassobyrå

Ved resultatløs purring forbeholder ORION Postordre Norge AS seg retten til å overgi ansvaret for inndrivelse av utestående til inkassobyrå. Til dette formål formidler ORION Postordre Norge AS personopplysninger (navn, adresse, fødselsdato, saldo, fakturadato, e-post adresse, kopi av kundekonto med utestående beløp, oppdragsopplysninger) til inkassobyrået. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er GDPR.

5. Bruk av personopplysninger i forbindelse med utsendelse av reklame

ORION Postordre Norge AS bruker personopplysninger (navn, adresse, fødselsdato) til egne reklametiltak.

Rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger er GDPR.

Du kan til enhver tid frasi deg bruken av dine personopplysninger i forbindelse med utsendelse av reklame som nevnt i punkt 7.

6. Deltakelse i konkurranser

Deltar du i en av ORION Postordre Norge AS‘ konkurranser, og melder deg på med personopplysninger, bruker vi disse til å gjennomføre konkurransen og særlig til å informere vinnerne.

Rettslig grunnlag for dette er deltakers samtykke i henhold til GDPR.

7. De berørtes rettigheter

Hvis dine personopplysninger oppbevares eller behandles, regnes du som berørt i henhold til GDPR og du har følgende rettigheter i forhold til den ansvarlige:

Som berørt har du innsynsrett i forhold til bruk og formidling av dine personopplysninger gjennom ORION Postordre Norge AS.

I tillegg har du rett til å få korrigert eller komplettert personopplysningene dine. Under gitte omstendigheter kan du også forlange en innskrenket behandling av din personlige informasjon. Du kan til enhver tid forlange å få dine personopplysninger slettet. Og i de tilfeller hvor dine personopplysninger er videreformidlet omfattes dette også av ønsket om sletting, korrigering eller komplettering.

Etter krav fra deg, stiller vi dine personopplysninger til rådighet i normalt dataformat, for formidling til en annen ansvarlig. Om teknisk mulig kan slike opplysninger også sendes rett til annen ansvarlig om du skulle ønske det.

Som grunnleggende rettighet for deg som berørt, er retten til å, til enhver tid, benekte behandlingen av dine personopplysninger. Skulle du ha gitt tillatelse til bruken av slike opplysninger har du til enhver tid rett til å trekke tillatelsen tilbake.

Det er din rett, at opplysningene dine ikke behandles utelukkende automatisert, og heller ikke underligger en utelukkende automatisert profiling, når det gjelder avgjørelser som for din del kan ha rettslig eller liknende betydning.

Skulle etter din mening, vår behandling av dine personopplysninger, være i strid med GDPR, har du alltid muligheten til å klage til den ansvarlige myndigheten, som er Datatilsynet.

Videre informasjon om datavern hos ORION Postordre Norge AS, finner du under https://www.orion-erotikk.no/kundeservice/datasikkerhet eller du kan henvende deg rett til firmaets datavernansvarlige under datenschutz@orion.de

Datert mai 2018